27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

Ölen adamlaryň adyndan sadaka berseň bolýarmy? Begmuhammet Allanazar

04 dekabr 2022 / 80 Görülen

Ölen adamlaryň adyndan sadaka berseň bolýarmy? Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.