23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Tekfirji diýilýänler kim bolyar?

23 ýanwar 2014 / 280 Görülen

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Dogan tekfirji diýilýänler kim bolyar?

Jogap:

Waleýkum esselam.

Döwrümizde musulmanlara, hususanam musulman hökümdarlary tekfir edýän, ýagny olara kapyr diýýän jemagatlar peýda boldy. Bu ýalñyş akydaly kişiler, musulman hökümdarlary tekfir edip soñra olara garşy huruj edip başladylar we ynsanlary hökümdara garşy çykmaga çagyrdylar. Ençeme ýerlerde musulmanlaryñ ganyny nähak dökdüler. Bir näçe musulman ýurtlarynda gan çaýkadylar. Öz edýän işlerini jihat we haky ýaýratmak diýip, atlandyrdylar. Ähli-sünnet alymlary musulmanlary, bu azaşan kişilerden ägä etmek üçin olary tekfirji diýip, atlandyryp olardan howatyr etdiler.

Tekfirjiler aslyny Hezreti Ali döwründe peýda bolan we Hariji ýa-da Hawarij diýip atlandyrylan fyrkadan alyp gaýdýar. Hariji fyrkasy birinji bilen Hezreti Alini tekfir edýärler ýagny oña kapyr diýip, oña garşy söweşýärler. Harijiler uly günä eden musulmanlara kapyr diýýärdiler. Musulmanlary tekfir edip olary öldürýärdiler. Harijiler Höküm diñe Allahyñkydyr, Iman, Zalymlardan uzak bolmak ýaly sözleri özüne şygar edinip, öz ýanlaryndan bu sözler üçin söweşýärdiler. Hariji fyrkasynyñ käbir sypatlaryny aýdyp geçsek olar: gaharjañlyk, gahar-gazaby akyldan-parasatdan öñde tutmak, basiratsyzlyk, delilleriñ diñe zahyrine ýapyşmak, gödeklik, öz akydalaryny başgalaryna hem kabul etdirmek üçin zorlamak, öz akydalaryny kabul etmeýänleri tekfir etmek, dawa we jedelleşmek harijileriñ belli wasyplarydyr. Şonuñ bilen bir hatarda harijiler daşyndan gaty dindar görüner ekenler.

Günümizdäki tekfirji diýip, atlandyrylýan jemagatlara seredenimizde harijilerde bolan köp waspyñ olarda tapylýandygy göreris. Tekfirjileriñ hem gadymy harijiler ýaly Höküm diñe Allahyñkydyr, Tagutlara garşy göreşmeli, Zalymlara boýun bolmaly däl ýaly sözleri şygar edinip, ol sözleriñ üsti öz batyl ynançlaryny ýaýradyşlaryny göreris. Hatda günümizdäki käbir tekfirjiler Şeýh Bin Bäz, Şeýh Üseýmin, Şeýh Rabiýa ýaly faziletli alymlara hem kapyr diýişlerine duşmak bolýar. Şonuñ üçin hem ähli-sünnet alymlary günümizdäki tekfirjiler gadymy hariji fyrkasynyñ dowamy diýip, tanatdylar.

Allah Tagaladan Muhammed sallallahu aleýhi we sellemiñ ymmatyny ähli azan fyrkalardan goramagyny dileýäris.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.