23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Gabyra çokunýanlar butparazmy ýa-da başga bir at berilýärmi?

28 noýabr 2014 / 289 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Size bir soragymyz bar. Gabyra çokunýanlar butparazmy ýa-da başga bir at berilýärmi? Şol barada aýdaýsaňyz?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Ölülerden şypa, ryzk, çaga, bagt we başgada diňe Allah Tagaladan dilenýän zatlary ölülerden dilemek, ýagny ölülerden dileg etmek, gabyrlara sežde etmek, mazarlykda ölülere ýakynlaşmak üçin janly soýmak, gabyrlaryň daşyndan aýlanmak we şu zatlaryň üsti bilen gabyrlara çokunmagyň ady gabyrparazlykdyr.

Bu zatlaryň ählisi kişini dinden çykarýan şirk hereketlerdir.

Allah Tagala şirk edip toba etmän ölen ynsany, ebedi bagyşlamajakdygyny bize Kuran-Kerimde habar berendir.

Allah Tagala bu barada şeýle diýýär:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ

بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

Şüphesiz ki Allah, özüne şärik goşulmasyny asla bagyşlamaz. Ondan başga günäleri islän bendesine bagyşlar. Kim Allah tagalaga şärik goşsa, ol uly günä duçar bolandyr.” (Nisa süresi 4/48)

Allah Tagala özüne şärik goşana jenneti haram edendir.

Allah Tagala bu barada şeýle diýýär:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

Elbetde, kimde kim Allaha şärik goşsa, Allah oña jenneti haram edendir. We onuñ ýeri dowzahdyr. Zalymlara kömek etjek ýokdyr.(Maide süresi 5/72)

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.