23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Gabyr azaby barmy?

17 ýanwar 2014 / 1245 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 

Sorag:  Esselamu aleýkum wa rahmetullahi we barakatuh. Gabyr azaby barmyka, bar bolsa Kuran-Kerimden delil getiräyseñiz minnetdar bolardym?

Jogap: Waleýkum esselam we rahmetullahi we barakat.

Gadyrly okyjy biz siziñ soragyñyza Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýmin rahimehullahyñ fetwasy bilen jogap bermegi makul gördük.

Şeýhden soradylar: Gabyr azaby barmy?

Jogap: Sünnetden, Kurandan we Musulmanlaryñ ijmasyndan delil bilen gabyr azaby sabitdir. Sahyh Sünnetde Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem şeýle diýendir: “Gabyr azabyndan Allaha sygynyñ, Gabyr azabyndan Allaha sygynyñ, Gabyr azabyndan Allaha sygynyñ. (Muslim: 2867)

Musulmanlaryñ ijmasy barada aýtsak, hemme Musulmanlar namazlarynda şeýle doga ederler: “Jähennem azabyndan we gabyr azabyndan Allaha sygynýan. Diñe alymlar we ijma ähli dälde, eýsem musulmanlaryñ ählisi bu dogany edýändir.

Gabyr azabynyñ Kuran-Kerimden delili, Allah Tagalanyñ Firaunyñ maşgalasy hakynda şeýle diýendir: “Olar irden we agşam oda salynarlar. Kyýamat gopjak gününde bolsa: Firaunyñ maşgalasyny iñ agyr azaba giriziñ, diýiler(Gafir 40/46) Şübhesiz olaryñ oda salynmalary rahatlamak üçin dälde, azab çekmeklerı üçindir.

Başga bir aýatda: “Bu zalymlary jany çykyp, öljek bolup (hopugyp) durka, perişdeleriñ olara ellerini uzadyp: “Janyñyzy beriñ!diýişlerini. Allahu Ekber! Ol gün özlerini halas etmegi gaty islärler. Aýatyñ dowamynda: Bu gün Allah hakynda ýalan sözleri aýdanyñyz we Onuñ aýatlaryndan ýüz öwrüp, günä gazananyñyz sebäpli, agyr azap bilen jezalandyrylýan günüñizdirdiýip duran wagtda hem ol zalymlary bir görsediñiz. (Enam 6/93)

Aýatdaky (arapça) El-ýewme / bu gün sözüniñ başynda elif-lamyñ bolmagy, bu günüñ (azap berilýän günleriniñ) ölen günlerdigini beýan edýändir. (Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýmin, Fetawa Erkanil-Islam)

Ýokarda Şeýh Useýminiñ aýdan aýat we hadysyndan başga-da gabyr azabyny isbat eden hadyslar we aýatlar bardyr. Buhari we Muslimde geçen hadysda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem musulmanlara şeýle doga etmegi öwredendir: “Allahym gabyr azabyndan, dowzah azabyndan, ýaşaýyşyñ we ölümiñ fitnesinden we Dejjalyñ fitnesiniñ şerinden Saña sygynýaryn.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.