Gabyr azaby barmy?

17 ýanwar 2014 / 11 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 

Sorag:  Esselamu aleýkum wa rahmetullahi we barakatuh. Gabyr azaby barmyka, bar bolsa Kuran-Kerimden delil getiräyseñiz minnetdar bolardym?

Jogap: Waleýkum esselam we rahmetullahi we barakat.

Gadyrly okyjy biz siziñ soragyñyza Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýmin rahimehullahyñ fetwasy bilen jogap bermegi makul gördük.

Şeýhden soradylar: Gabyr azaby barmy?

Jogap: Sünnetden, Kurandan we Musulmanlaryñ ijmasyndan delil bilen gabyr azaby sabitdir. Sahyh Sünnetde Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem şeýle diýendir: “Gabyr azabyndan Allaha sygynyñ, Gabyr azabyndan Allaha sygynyñ, Gabyr azabyndan Allaha sygynyñ. (Muslim: 2867)

Musulmanlaryñ ijmasy barada aýtsak, hemme Musulmanlar namazlarynda şeýle doga ederler: “Jähennem azabyndan we gabyr azabyndan Allaha sygynýan. Diñe alymlar we ijma ähli dälde, eýsem musulmanlaryñ ählisi bu dogany edýändir.

Gabyr azabynyñ Kuran-Kerimden delili, Allah Tagalanyñ Firaunyñ maşgalasy hakynda şeýle diýendir: “Olar irden we agşam oda salynarlar. Kyýamat gopjak gününde bolsa: Firaunyñ maşgalasyny iñ agyr azaba giriziñ, diýiler(Gafir 40/46) Şübhesiz olaryñ oda salynmalary rahatlamak üçin dälde, azab çekmeklerı üçindir.

Başga bir aýatda: “Bu zalymlary jany çykyp, öljek bolup (hopugyp) durka, perişdeleriñ olara ellerini uzadyp: “Janyñyzy beriñ!diýişlerini. Allahu Ekber! Ol gün özlerini halas etmegi gaty islärler. Aýatyñ dowamynda: Bu gün Allah hakynda ýalan sözleri aýdanyñyz we Onuñ aýatlaryndan ýüz öwrüp, günä gazananyñyz sebäpli, agyr azap bilen jezalandyrylýan günüñizdirdiýip duran wagtda hem ol zalymlary bir görsediñiz. (Enam 6/93)

Aýatdaky (arapça) El-ýewme / bu gün sözüniñ başynda elif-lamyñ bolmagy, bu günüñ (azap berilýän günleriniñ) ölen günlerdigini beýan edýändir. (Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýmin, Fetawa Erkanil-Islam)

Ýokarda Şeýh Useýminiñ aýdan aýat we hadysyndan başga-da gabyr azabyny isbat eden hadyslar we aýatlar bardyr. Buhari we Muslimde geçen hadysda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem musulmanlara şeýle doga etmegi öwredendir: “Allahym gabyr azabyndan, dowzah azabyndan, ýaşaýyşyñ we ölümiñ fitnesinden we Dejjalyñ fitnesiniñ şerinden Saña sygynýaryn.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Akyda - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.