01 dekabr 2023 / 1445 جمادى الأولى 17

Oraza aýynda çaga bolsa, at dakjak bolsaň oraza ýanap dakmaly diýýärler. Meselem: Oraz ýa-da orazgül ş.m. Şol hakykatmy yslamda barmy şeýle zat?

04 iýul 2014 / 203 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Oraza aýynda çaga bolsa, at dakjak bolsaň oraza ýanap dakmaly diýýärler. Meselem: Oraz ýa-da orazgül ş.m. Şol hakykatmy yslamda barmy şeýle zat? Allah razy bolsun.

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Çaga owadan we manyly at dakmak ene-atañ çagañ öñündäki borjudyr. At dakylanda gowy saýlanmalydyr. Çünki ol çaga ömrüni ol at bilen geçirjekdir. Çaga at dakylanda erbet many añladýan ýa-da kapyrlaryñ atlaryny dakmak we çaga ulalanda şol at sebäpli utançagy at dakmaly däldir. Her bir musulman çagasyna at dakanda, adyñ näme many añladýanyna üns bermelidir. Yslama ters bolmaýan atlar saýlanmalydyr. Mysal üçin öwliýä guly, toýguly, pygamber guly ýaly Allahdan başga gulluk ýöñkelýän atlary, Bessir, Doýduk ýaly nä şükürlik añladýan atlary ýa-da sazak, çerkez, towşan ýaly ot-çöp, haýwan atlaryny dakmaly däldir. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) mundan ymmatyny gaýtarandyr. Hatda Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) erbet many añladýan atlary üýtgedip owadan we dürs atlar dakanlygy sahyh-hadyslarda geçýändir. Çaga at dakylanda Kuranda ady geçen Pygamberleriñ, Sahabalaryñ atlary ýaly salyh kişileriñ atlaryny we başgada Türkmen dilinde owadan, manyly we Yslama ters bolmaýan atlar saýlanmalydyr.

Emma Ramazan aýynda dogulan çagalara şol aý bilen baglanşykly at dakmak barada, Yslamda ýörite ündelýändigi, hökmändygy barada hiç zat bilmeýäris. Oraza ýanap at dakmak isleýän oraza ýanap dakar, islemeýän dakmaz.

Salamat boluň!

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.