23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Namaza barada

22 ýanwar 2014 / 299 Görülen

Sorag: Salowmaleykim musulman gardashlar, on namaz okayadym son okuwa gaytdym yurtdashyna o yerdede namaz okamamy goydum kabir sebaplere gora, indi namazyma bashlajak welin gunami nadip yuwup bilerin okamadyk vagtym ucin?

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Toba ediñ we mundan soñra namazy doly berjäñ ediñ! Namaz meselesinde gowşaklyk görkezmäñ!

Tobañ şertleri:

1-Eden ýa-da edip duran günäsini, derrew terk etmeli!

2-Eden günäsi üçin ökünmeli, puşman bolmaly!

3-Günäni gaýtadan etmezlige karar bermeli!

Eger üç şertden biri kem bolsa, toba kabul bolmaz!

Eger-de eden günäsi ynsanlardan biriniñ haky bilen baglanşykly bolsa, onda tobañ şerti dört bolýar! Ilkinji üçüsi ýokarda aýdanlarymyz!

Dördünjisi bolsa kime haksyzlyk eden bolsa, şondan ötünç dilemek: Mysal üçin: Eger biriniñ mal-mülkinden bir zat ogyrlan bolsa, ol zady yzyna gaýtarmaly ýa-da ogyrlan zadynyñ eýesinden ötünç sorap, hakyny halal etdirmeli!

Näme günä etsekde, hökman toba edeliñ! Toba gapysy hemişe açykdyr! Günä etmek, ýalñyşmak ynsan ogluna mahsus zatdyr. Emma esasy zat, günäden toba etmekdir.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada şeýle diýýär:“Günäsine toba eden kişi, göýä ol günäni hiç etmedik kişi ýalydyr.” Ibn Mäje /4250

Allah Tagala sizi öz söýen bendelerinden etsin!

Salamat boluñ!

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.