17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Allahyň ýanyna nädip ýakynlaşmaly?

23 ýanwar 2014 / 281 Görülen

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Allahyň ýanyna nädip ýakynlaşmaly? 

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we bäräkatuh.

Allah Tagala aýatda: “Men jynlary we ynsanlary diñe Maña ybadat etsinler diýip ýaratdym.” diýýär. (Zariýat, 56)

Şüphesiz bendäni Allah Tagalaga ýakynlaşdyrjak, Onuñ söýgüsini gazandyrjak zat ýeke-täk Allaha yhlas bilen ybadat etmek we Pygamberimiz Muhammed aleýhis salamyñ sünnetine eýermekdir.

Bu barada Sahyh Buharide geçen küdsi hadysda şeýle diýilýär: “Meniñ söýgümi gazanmak üçin bendäm Maña nefil ybadatlar bilen ýakynlaşar, Men ony söýerin. Men ony söyenimde bolsa, eşidýän gulagy, görýän gözi, tutýan eli we ýöreýän aýagy bolaryn. Eger Menden bir zat dilese oña bererin. Maña sygynsa ony goraryn.”

Men ony söyenimde bolsa, eşidýän gulagy, görýän gözi, tutýan eli we ýöreýän aýagy bolaryn:ýagny haram zat diñlemekden, haram zatlara seretmekden, haram zatlara el uzatmakdan we haram ýollara gitmekden ony goraryn diýmekdir.

Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellem sünnetine eýermek barada Allah tagala aýatda: “Aýt: Eger Allahy söýýän bolsañyz, maña (pygambere) boýun boluñ, şonda Allahda sizi söýer we günäleriñizi bagyşlar” diýýär. (Ali-Imran, 31)

Bellik: Küdsi hadys; sözi Pygamberimizden (sallallahu aleýhi we sellem) manysy Allah Tagaladan. Küdsi hadysyñ derejesi Kuran bilen Pygamber hadysynyñ arasyndadyr. (Şeýh Ibn Üseýmin, Mustalahul-Hadis)

Salamat boluň!

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.