17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy?

09 dekabr 2014 / 271 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Balyk we balyga degişli bolan ýag, işbil ýaly zatlar iýmek halaldyr.

Allah Tagala aýatda şeýle diýýär:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

Size deňiz (jandarynyň) awy we ony iýmek halal edildi.1

Gury ýerdäki haýwanlaryň tersine balygyň ölüsi halaldyr ýagny balyk tutulanda pyçak bilen başyny kesmek gerek däldir.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär:

هو ‏الطهور ماؤه الحل ميتته

(Deňiziň) suwy päk, ölüside halaldyr.2

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

1-Maide 5/96.

2-Ymam Ahmed, Nesai, Ibn Mäje.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.