26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Oraza aýynda aýalyňa ýanaşmak (jynsy gatnaşyk) etmek bolanok diýýärler. Şu diňe agzyň beklikä ýanaşmak bolanokmy, agzyň açyk wagty gijelerine ýanaşmak bolýarmy? Sag boluň!

05 iýul 2014 / 215 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Oraza aýynda aýalyňa ýanaşmak (jynsy gatnaşyk) etmek bolanok diýýärler. Şu diňe agzyň beklikä ýanaşmak bolanokmy, agzyň açyk wagty gijelerine ýanaşmak bolýarmy? Sag boluň!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Orazaly kişiniň gündiz orazaly wagty aýalyna ýanaşmagy haramdyr. Emma orazasyny açandan soňra, gijelerine agyz bekleýän wagtyna çenli ýanaşmak halaldyr.

Allah Tagala bu barada aýatda şeýle diýýär:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ

Orazanyň gijelerinde zenanlaryňyza ýanaşmak size halal kylyndy.(Bakara 2/187)

Ramazan aýynda orazaly wagty jima eden (ýanaşan) kişi toba, istigfar edip, ol günüñ kazasyny almaly we kefaratyny bermelidir.

Kefaraty:

-Gul azat etmeli,

-Eger ony başarmasa iki aý yzly-yzyna oraza tutmaly,

-Eger ony hem başarmasa altmyş sany garyby doýurmaly.

Salamat boluň!

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.