27 maý 2024 / 1445 ذو القعدة 19

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 oktýabr 2015 / 277 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Edýän işleriňizden Allah razy bolsun. Meniň soragym bar: Taliban, El-Kaida, Bokko-Haram, Al-Şabab ýaly toparlar hakynda ýazaýsaňyz. Siziň bir makalaňyzda Saud Arabystanyň müftüsiniň gowy işler edenligi hakynda okadym. Eýsem Saud Arabystan hem şular ýaly käbir toparlara kömek bermeýärmi? We Müftüler hem Saud Arabystan hökümetinde işleýän bolsa, onda ol hem günäkär bolmaýarmy?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Soragda ady tutylan toparlar Tekfirji, Hariji, Bidgatçy, azan radikal toparlardyr.

Her bir musulmana özüni we ýakynlaryny azan toparlardan we olaryň pikir-düşünjesinden goramagy wajypdyr.

Sahypamyzda 21-nji asryň Harijileri atly makalada, bu toparlaryň gelip çykyşy, olaryň esasy wasplaryny sahyh hadyslaryň saýasynda belläp geçildi.

Taryha hususanam ýakyn taryha ser salsak, Hariji radikal toparlarynyň aýratyn hem Al-Kaidaň dürli wagtlarda Saud Arabystanda gaty agyr partlamalar amala aşyranlaryny göreris. Bu teror hüjümler zerarly ýüzlerçe Saud Arabystanly polisiýa işgärleri, esgerler we parahat ýaşaýjylar wepat boldy. Ýaňy-ýakynda Hariji fyrka bolan gysgaça Yşyd diýip, atlandyrylýan topar widýa ýazgy arkaly, özleri ýaly azanlary Saud Arabystanda dürli hüjümler amala, aşyrmaga, döwlete hüjüm etmäge we hususanam Saud Arabystanly alymlary öldürmäge çagyrdylar.

Bu radikal toparlaryň Saud Arabystanda, teror hüjümleri amala aşyrmagynyň asyl sebäbi, olar ýerli döwlet ýolbaşçylaryny we döwlet edaralarynda işleýän işgärleri kapyr hasap edýärler. Saud Arabystan häkimýetine degişli din guramalarynda işleýän kişileri bolsa, dini satan mynafyk, kapyr hasaplaýarlar. Mekke we Medinäni bu kapyrlardan halas etmeli diýýärler.

Emma habar beriş serişdelerinden ugur alsak, Saud Arabystany terora goldaw berýän ýurt höküminde suratlandyrýarlar. Bunyň esasy iki sebäbi bar;

1-nji Saud Arabystan ýer ýüzündäki musulman döwletleriniň içinde baş kanuny Şerigat ýagny Kuran we Sünnet bolan ýeke-täk Sünni döwletdir we dünýäde Yslamyň ýaýramagyna uly goldaw berýär.

2-nji Dünýädäki täsirli habar beriş serişdeleriň ählisi diýen ýaly Yslama we musulmanlara duşman bolan kapyrlaryň elindedir.

Kapyrlar Yslamy ýaýradýan ýurdy garalamak üçin we dünýäde musulman bolmaýan halklary Yslamdan uzaklaşdyrmak we ähli musulmanlary terorçy edip görkezmek üçin gije-gündiz musulmanlary garalamak işlerini alyp barýarlar.

Görüşümiz ýaly bu ýalan habarlardan diňe bir Yslamy we musulmanlary tanamaýan kapyrlar däl, eýsem özüne musulman diýýänler hem täsirlenýär we ýalan maglumatlaryň pidasy bolýarlar.

Allah Tagala Kuran-Kerimde şeýle diýýär:

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِنْ جَٓاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ۬ فَتَبَيَّنُٓوا اَنْ تُص۪يبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِم۪ينَ

Eý, iman getirenler! Eger size bir bozgak (fasyk) adam bir habar getirse, (birdenkä) käbirine zyýan ýetirip, soň bu etmişiňize ökünmez ýaly, ol (habaryň aňyrsyny) soraşdyryp görüň!

(Hujurat 49/6)

Allah Tagala musulman gullaryna fasygyň ýagny günäkär musulmanyň ýetiren habaryna göni ynanman, soraşdyrmagy, barlamagy buýurýar.

Musulman kişi kapyryň beren habarynda örän serasaply bolmalydyr.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.