05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Halaşýan gyzyma garşy nähili bolmaly?

19 ýanwar 2014 / 188 Görülen

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Men özüm Allaha şükür imanly, bir gyz bilen söýüşýän. Ol hem Alhamdulilläh imanly. Indi ikimiz nähili gatnaşykda bolmaly şolar barada gürrüñ beräýseñiz haýyş sizden. Ýagny öpüşmek, gujaklaşmak bolýarmy? Allah razy bolsun !

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Eger nikalaşmadyk bolsañyz, siz birek-birege nämährem bolýarsyñyz. Şonuñ üçin siziñ iki çäk galmagyñyz, gujaklaşmagyñyz,gürleşmegiñiz, biri-biriñize degmegiñiz haýsy görnüşde bolsada, zyna bolanlygy üçin haramdyr. Nä mahreme seretmek, degmek, näz bilen gürleşmek hemmesi zynañ görnüşleridir we ynsany binamyslaşdyran, deýýuslaşdyran hereketlerdir.

Abdullah bin Abbas (radiallahu anh) aýdýar: Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) hutbede şeýle diýenini eşitdim: “Ýanynda mähremi bolmasa, erkek bilen zenan iki çäk galmasynlar.(Muttefekun aleýh. Buhari/ 3006, Muslim/1341)

Iki çäk galan erkek bilen zenanyñ üçünjileri şeýtandyr.

Allah Tagala Kuran-Kerimde: “Eý Pygamber! Iman eden erkeklere aýt harama seretmesinler we namyslaryny gorasynlar......Iman eden zenanlara aýt: Gözlerini (harama) seretmekden we namyslaryny gorasynlar....”diýýär. (Nur 24/30-31)

Hafiz Imaduddin Ibn Kesir (rahimehullah) bu aýatyñ tewsirinde şeýle diýýär: “Iman eden zenanlara aýt gözlerini (harama) seretmekden gorasynlar!diýmeginiñ manysy: öz ärlerinden başga seretmegi haram bolan kişilere seretmekden ägä bolsunlar diýmekdir. Şonuñ üçin köp alym zenanyñ şehwetli ýa-da şehwetsiz bolsun, kesekilere seretmeginiñ düýbünden jaiz däldigini aýdandyrlar. Bunyñ hikmeti: Erkekleriñ zenanlara, zenanlaryñ erkeklere seretmegi zynanyñ başlangyjydyr. Şonuñ üçin Pygamebrimiz (sallalllahu alýehi we sellem) seretmegi “Göz zynasy diýip, atlandyrandyr.

Ebu Hureýreden (radiallahu anh) rowaýat edilen hadysda, Pygamebrimiz (sallalllahu alýehi we sellem) şeýle diýýär: “Allah Tagala adam ogluna zynadan paý ýazandyr. Mundan halas boluş ýokdur, hökman bu paý oña ýeter. Gözüñ zynasy seretmek, diliñ zynasy gürleşmekdir. Nefis islär we şehwet duýar. Jynsy agza bolsa, bu islegi ýa tassyk eder ýa-da inkär eder. (Muttefekun aleýh. Buhari/6243, Muslim/2657)

Hafiz Ibn Hajer (rahimehullah) şeýle diýýär: “Ibn Battal (rahimehullah) aýtdy: Seretmek we gürleşmek, zyna diýip atlandyrylandyr. Çünki bular hakyky zynany etmägä çakylyk berýändirler. Şonuñ üçin hem Pygamberimiz (sallalllahu alýehi we sellem): Jynsy agza bolsa, bu islegi ýa tassyk eder ýa-da inkär eder, diýendir. (Fethul-Bäri, 11/22)

Nä mährem zenana degmek, elleşip salamlaşmak ýa-da başga görnüşde degmek hem haramdyr.

Pygamberimiz (sallalllahu alýehi we sellem) bu barada şeýle diýýär: “Sizden biriniñ kellesine demirden iññe dürtilmegi, özüne halal bolmaýan (nä mährem) zenana degmesinden gowudyr. (Taberani, el-Kebir, 20/211. Hasen senet bilen rowaýat edendir)

Ýokardaky aýat we hadyslardan görüşimiz ýaly siziñ nikasyz ara-gatnaşykda bolmagyñyz zyna bolanlygy üçin düýbünden haramdyr. Eger siziñ aýdyşyñyz ýaly ikiñizem imanly bolsañyz bu işlerden beter ägä bolmagyñyz wäjipdir. Çünki ähli-sünnetde iman diýmek: Kalbyñ bilen tassyk, diliñ bilen ykrar we bedeniñ bilen amal etmekdir.

Elbetde siz Muhammed sallallahu aleýhi we sellemiñ Allahyñ Pygamberidigine şaýatlyk eden kişilersiñiz. Muhammed sallallahu aleýhi we sellemiñ Pyagmberidgine şaýatlyk bolsa, siziñ boýnuñyza dört zady parz edýär.

1-Pygamberiñ buýruklayna ytagat etmek.

2-Pygamberiñ habar beren zatlaryny tassyk etmek.

3-Pygamberiñ gadagan eden zatlaryndan we gaýtaran zatlaryndan gacmak, uzak durmak.

4-We Allah Tagalaga diñe Pygamberiñ öwredişi ybadat ýaly etmek.

Eger siz özüñüze imanly diýibem ýokardaky haramlaryñ birini etseñiz, Pyagmbere şaýatlyk etmegiñ 3-nji meselsinde Pyagmbere ytagat etmediñiz bolar.

InşAllah men siziñ ýokardaky haramlardan hiç birini etmedigiñize we etmejekdigiñize ynanýan.

Siz üçin peýdaly nesihat:

Eger siz maşgala gurmaga karar beren bolsañyz, onda siz nikalaşyñ we toýa çenli günä girmek howpundan goranarsyñyz we ara-gatnaşygyñyzy dowam edersiñiz.

Nikañ sahyh (dogry) bolmagy üçin gerek bolan şertler:

1-Gyzyñ welisiniñ rugsady:

Gyzyñ welisi: kaksy, erkek doganlary, atasy, kaksynyñ doganlary, kaksynyñ doganlarynyñ ogullary we ondan aşakdakylar. Ýokardaky rugsat berme haky ilki bilen kaksynyñkydyr, eger ol bolmasa ýokardaky nobata görä soñundaka geçer. Gyzyñ welisiniñ rugsady bolmadan gyýylan nikah batyldyr we nika hasap edilmez. Ýagny gyzyñ diñe özi razy bolmagy ýeterli däl. Pygamebrimiz (sallalllahu alýehi we sellem) bu barada üç gezek gaýtalap şeýle diýýär: “Welisiniñ rugsady bilen nikalaşmadyk zenanyñ, nikasy batyldyr.(Ahmed, 6/156, Sahyh)

2-Mehir:

Mehir muktarynyñ belli edilmegi.

3-Şaýatlaryñ bolmagy:

Iki sany adyl şaýadyñ bolmagy.

Allaha Tagala siziñ takwalygyñyzy artdyrsyn we sizi mübärek kylsyn. Sizi birek-biregi Allah üçin söýen jübütlerden etsin.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.