27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

Köp süýji, kökeleriň düzüminde spirtli etiller bar şolary iýseň bolýarmyka? 

18 maý 2014 / 96 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. p süýji, kökeleriň düzüminde spirtli etiller bar şolary iýseň bolýarmyka

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Içinde az muktarda bolsada kökäň, süýjiň içinde başga madda öwrülüp asyl waspyny ýitiren bolsada iýmezligi maslahat berýäris.

Käbir alymlar spirtli içgini nejasat hasaplandyrlar.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): Serhoş edýän zadyñ azy hem köpi hem haramdyr1   diýýär.

1-Ebu Dawud 3681, Albani Sahihi Ebu Dawud 3128.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.