23 sentýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 08

Gurbanlyk etinden gurbanlyk eden kişi iýse bolýarmy?

23 ýanwar 2014 / 143 Görülen

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Gurbanlyk etinden gurbanlyk eden kişi iýse bolýarmy?

Jogap:

Waleýkum esselam.

Gurbanlyk kesen kişiniñ etden özi üçin aýyrmagy, sowgat etmegi we sadaka bermegi rugsatdyr.

Allah Tagala aýatda:

(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)

...Olardan hem özüñiz iýiñ we eklenji peslere, garyplara iýdirñ.” (Haj,22/28)

Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem gurbanlyk barada: “Iýiñ, iýdiriñ we özüñiz üçin alyp goýuñ.”(Buhari)

Başga hadysda:“Özüñiz iýiñ, alyp goýuñ we sadaka beriñ.”(Muslim)

Gurbanlyk etiniñ näçe böleginiñ sadaka ýa-da sowgat edilip, näçe böleginiñ gurban keseniñ özi üçin alynjagy barada çäklendirme ýokdur. Mynasyp bolany üçde biriniñ iýilmegi, üçde biriniñ sowgat edilmegi, üçde biriniñ sadaka edilmegidir.

Gurbanlygyñ etini, derisini ýa-da başga agzasyny satmak ýa-da damak çalan kişi üçin töleg köküminde bermek jaiz däldir.

Salamat boluň!

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.