26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Aýakgaply namaz kylsañ bolýarmy?

18 ýanwar 2014 / 249 Görülen

 Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum doganlar! Mende şeýle sorag bar: Ulagda ýa-da uçarda oturyp namaz kylañda, köwüşli namaz okasañ bolýarmy? Köwüş her ýere degýär! Sag boluñ!?

Jogap: 

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Ulagda, uçarda, gämide ýa-da gury ýerde aýakgaply namaz kylmak sünnetdir.

Hatda köp musulmanlar tarapyndan bilinmeýän, unudylan sünnetdir! Şonuñ üçin bu sünneti direltmäge çalyşmaly, oña amal etmeli!

Ýöne aýakgabyñ nejasatdan, hapadan tämiz bolmaly!

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy: Ýahudylara muhalefet ediñ (olaryñ tersine hereket ediñ): aýakgaply namaz kylyñ çünki olar (yahudylar) aýakgaply we şyppykly namaz kylmazlar.”  (Ebu Dawud. Şeýh Albani sahyh diýdi)

 Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.