26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Jynsy gatnaşykly widýolary görseñ bolýarmy?

19 ýanwar 2014 / 255 Görülen

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Jynsy gatnaşykly widýolary görseñ bolýarmy?

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Yslamda ýarym-ýalañaja bir gezek seretmek haram hasaplanyp göz zynasy bolup durka, bu hili jynsy gatnaşykly (zyna) widýolary , suratlary, žurnallary görmek şeksiz-şübhesiz haramdyr.

Dinimizde bu hili zatlara seretmek haramdyr. Sebäbi asyl zynañ başlangyjy seretmek bilen başlaýandyr. Bir kişi ilki harama sereder, soñra ol hakda pikir edip, añynda şol barada hyýal guryp başlar we netijede şol zady amala aşyrmak üçin ugruna çykar.

Ençeme erkegiñ we zenanlaryñ, zynaçy, binamys, deýýus, utanç-haýasyz bolmagyna harama seretmekleri we ýokardaky soragda agzalan widýolary görmekleri sebäp bolandyr. Şeýtan hiç bir ynsana birden binamys, deýýus, zynaçy bol diýmez. Şeýtan ilki seni harama seretmegä öwrenişdirer we ýuwaş-ýuwaşdan zyna etmeklige elter.

Bunyñ ýaly hapa widýolary, suratlary görmek we ýarym-ýalañaja seretmek ynsanyñ ýatkeşliginiñ peselmegine, akyl-huşunyñ kütelmegine ýagny beýin hujrelerinede zyýany bardygy subut edilendir.

Bu zatlary görüp öwrenişen adamlar, wagtyñ geçmegi bilen özlerem binamyslaşýar we deýýuslaşýar. Olar üçin bu zatlar adaty zat bolup galýar.

Allah Tagala Kuran-Kerimde harama seretmezlik barada: “Eý Pygamber! Iman eden erkeklere aýt harama seretmesinler we namyslaryny gorasynlar......Iman eden zenanlara aýt: Gözlerini (harama) seretmekden we namyslaryny gorasynlar....”diýýär. 1

Hafiz Imaduddin Ibn Kesir (rahimehullah) bu aýatyñ tewsirinde şeýle diýýär: “Iman eden zenanlara aýt gözlerini (harama) seretmekden gorasynlar!” diýmeginiñ manysy: öz ärlerinden başga haram bolan kişilere seretmekden ägä bolsunlar diýmekdir. Şonuñ üçin köp alym zenanyñ şehwetli ýa-da şehwetsiz bolsun, keseki (erkeklere) seretmeginiñ düýbünden jaiz däldigini aýdandyrlar. Bunyñ hikmeti: Erkekleriñ zenanlara, zenanlaryñ erkeklere seretmegi zynanyñ başlangyjydyr. Şonuñ üçin Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) seretmegi “Göz zynasy diýip, atlandyrandyr.

Ebu Hureýreden (radiallahu anh) rowaýat edilen hadysda, Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: “Allah Tagala adam ogluna zynadan paý ýazandyr. Mundan halas boluş ýokdur, hökman bu paý oña ýeter. Gözüñ zynasy seretmek, diliñ zynasy gürleşmekdir. Nefis islär we şehwet duýar. Jynsy agza bolsa, bu islegi ýa tassyk eder ýa-da inkär eder.” 2

Hafiz Ibn Hajer (rahimehullah) şeýle diýýär: “Ibn Battal (rahimehullah) aýtdy: Seretmek we gürleşmek, zyna diýip atlandyrylandyr. Çünki bular hakyky zynany etmäge çakylyk berýändirler. Şonuñ üçin hem Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): Jynsy agza bolsa, bu islegi ýa tassyk eder ýa-da inkär eder, diýendir. 3

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

1- Nur 24/30-31.

2- Muttefekun aleýh. Buhari/6243, Muslim/2657.

3- Fethul-Bäri, 11/22.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.