17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Köp adamlar gulak şyňlasa biri gepiňi edýär diýýärler bu dogrumyka?  

01 iýun 2014 / 301 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimize salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum.

Kä wagtlar gulagyň şyňlaýar. Köp adamlar gulak şyňlasa biri gepiňi edýär diýýärler bu dogrumyka?  

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Gulak şyňlamagy saglyk bilen baglanşykly meseledir. Käbir saglyk bilen baglanşykly sebäplere görä gulak şyňlap biler.

Mysal üçin olardan käbirleri:

1-Duýdansyz eşidilen uly ses.

2-Käbir däri-dermanlar gulak şyňlamagyna sebäp bolup bilýär.

3-Käbir gulak hassalyklarynda.

4-Eňekdäki agyrylar gulak şyňlamagyna sebäp bolup bilýär.

5-Kelledäki ýa-da boýundaky agrylar.

 

Emma soragdaky ýaly: Gulak şyňlanda başga biri meniň gepimi edýär diýen ynanç bolsa, akyla we dine ters bolan yrymdyr. Dinimizde bolsa, yrymlara ynanmak şirkdir.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): الطيرة شرك الطيرة شرك

Yrym şirkdir, yrym şirkdir1 diýýär.

Salamat boluň!

 

1-Ebu Dawud: 3910. Tirmizi: 1614. Ibn Mäje: 3537. Şeýh Albani Sahihu Suneni Ebi Dawutda sahyh diýýär.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.