12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Meniň namaz okaýan ýerimde öňümde aýak gaplar durýar. Şol dogrumy ýa-da nä dogry?

02 maý 2014 / 228 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum.

Meniň namaz okaýan ýerimde öňümde aýak gaplar durýar. Şol dogrumy ýa-da nä dogrymy şol barada giňişleýin ýazaýsaňyz?  

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Eger namaz okaýan ýeriňiz tämiz bolsa ýagny nejasat, zat bolmasa ol ýerde aýak gaplaryň durmagy namaza hiç hili zyýany ýok!

Salamat boluň!

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.