17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Çaga Şükürgeldi diýip at daksaň bolýarmy?

17 ýanwar 2015 / 266 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Meniñ maşgalamda bir oglum bir gyzym bar. Üçünji çagam ogul bolsun diýip dileg etdim. Dilegim kabul bolup oglum bolsa, Allaha şükür edip adyna Şükür dakjak diýip niýet etdim, dilegim kabul boldy adyna Şükür dakdym. Çagamyz dogulan güni 12 sagat ýaşanyndan soñra wepat etdi. İndi biziñ oglumyz bolsa, onuñ adyna Şükürgeldi daksak bolarmy ýa-da başga at dakmalymy? Şu barada aýdyp berseñiz hoşal bolardyk.

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Öleniň adyna ýanap at dakmak barada dinimizde hiç hili buýruk ýokdur. Bu adat Türkmenleriň içinde saklanyp galandyr.

Çaga owadan we manyly at dakmak ene-atañ çagañ öñündäki borjudyr. At dakylanda gowy saýlanmalydyr. Çünki ol çaga ömrüni ol at bilen geçirjekdir. Çaga at dakylanda erbet many añladýan we çaga ulalanda şol at sebäpli utançagy at dakmaly däldir. Her bir musulman kişi çagasyna at dakanda, adyñ näme many añladýanyna üns bermelidir. Dinimiz Yslama ters bolmaýan atlar saýlanmalydyr.

Mysal üçin öwliýä guly, toýguly, pygamber guly ýaly Allahdan başga gulluk ýöñkelýän atlary, Bessir, Doýduk ýaly näşükürlik añladýan atlary ýa-da sazak, çerkez, towşan ýaly ot-çöp, haýwan atlary ýaly kişini kemsindirjek atlary dakmaly däldir. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) mundan ymmatyny gaýtarandyr. Hatda Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) erbet many añladýan atlary üýtgedip owadan we dürs atlar dakanlygy sahyh-hadyslarda geçýändir. Çaga at dakylanda Kuranda ady geçen Pygamberleriñ, Sahabalaryñ atlary ýaly salyh kişileriñ atlaryny we başgada Türkmen dilinde owadan, manyly we Yslama ters bolmaýan atlar saýlanmalydyr.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada şeýle diýýär: Allahyñ gatynda siziñ atlaryñyzyñ iñ gowusy Abdullah we Abdurrahmandyr. (Muslim / 2132)

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) ogly bolanda Ybraýym diýip at dakandyr. (Buhari, 6194-6195)

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.