17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Men aýalymy we çagalarymy öýde ejem bilen kakamyń ýanynda goýup gaýtdym.Meniñ eden işim dogrumy ýa-da nädogry?

20 aprel 2014 / 277 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 

Sorag: Esselämu aleýkum.

Men ýokary okuw mekdebinde okaýaryn. Men aýalymy we çagalarymy öýde ejem bilen kakamyń ýanynda goýup gaýtdym. Men olary ýanyma getirip bilerin ýöne men ejem kakamdan pul soramaly bolýan. Menden başgada meniñ 2 jigim daşary ýurtda okaýar. Men bir welayatdan başga bir welaýatda okamana geldim. Meniñ eden işim dogrumy ýa-da nädogry? Maña dogry maslahat beräýseñ? Allah sizden razy bolsun!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Bu hereketde hiç hili nädogry ýeri yslama näläýyk ýeri ýok.

Emma haýsy has haýyrly bolardy ýagny: Maşgalaňyz ýanyňyzda bolsa gowumy ýa-da ene-ataňyzyň ýanynda galsa gowy diýseňiz.

Iň haýyrlysy ýan ýoldaşyňyzyň we çagalaryňyzyň ýanyňyzda bolmagydyr.

Allah Tagaladan sizi we maşgalaňyzy mübärek etmegini, işde, okuwda üstünlik nesip etmegini dileýäris. Ämin.

Salamat boluň!

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.