26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Egerde halaşýan gyzyňy bermeseler näme etmeli? Gudaçylyga ugradansoň bermeseler alyp gaçmak bolýarmy?

10 maý 2014 / 256 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Egerde halaşýan gyzyňy bermeseler näme etmeli? Gudaçylyga ugradansoň bermeseler alyp gaçmak bolýarmy (eger gyz razy bolsa)?

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Gudaçylyga baranyňzydan soňra gyzy bermeseler hem, gyz alyp gaçmak bolmaýar. Yslamda gyz alyp gaçmak haramdyr! Bu ýagdaýda weliniñ rugsadyny almanlygy üçin nika düşmez we nika gyýylsada nika batyldyr (ýagny gyýylmadyk ýalydyr). Bu ýagdaýda bolan jynsy gatnaşyk zynadyr we bolan çagada weledizinadyr (zynadan bolan çagadyr).

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada, Aýşa enemizden (radiallahu anha) rowaýat edilen sahyh hadysynda şeýle diýýär: Bir zenan welisiniñ1 rugsady bolmasa nika gyýdyryp bilmez. Eger (weliden rugsatsyz) nika gyýylsa, ol nika batyldyr; ol nika batyldyr; ol nika batyldyr.” 2

Salamat boluň!

1-Gyzyñ welisi: Kakasy, erkek doganlary, atasy, agalary (ýagny kaksynyñ erkek doganlary) ýa-da agalarynyñ ogullary we olardan aşakdakylar. Ibn Hazm, el-Muhalla, 9/451.

2-Ebu Awane 4259, Ebu Dawud 2083, Tirmizi 1102, Darimi 2/137, Ibn Mäje 1879, Ibn Hibban 4074, Ibn Ebi Şeýbe 3/272, Ibnul-Jarud 700, Ahmed 6/47, 165, Albani Irwa 1840.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.