12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Tanalnyý krem ýa-da islendik krem orazany bozýarmy? Içinde alkogol bolan kremler täreti bozýarmy?

28 dekabr 2014 / 225 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleykum. Tanalnyý krem ýa-da islendik krem orazany bozýarmy? inde alkogol bolan kremler täreti  bozýarmy?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Krem çalmak, atyr sepinmek we başgada gözellik serişdeleri ýagny teniň daşyndan ulanylyp, bogazyňa girmeýän maddalar orazany bozmaýar.

Bellik: Makýaž ulanýan ýa-da atyr sepinýän zenan diňe öýünüň içinde makýaz ulanyp, atyr sepinse bolýandyr. Makýažly ýa-da atyr sepilgi ýagdaýda öýünden çykmagy haramdyr.

Içinde spirtden madda bolan kremler täreti bozmaýar.

Käbir alymlar içinde az mukdarda spirt ulanylan we öz spirtlik waspyny ýitirip başga madda öwrülen bolsa, ol serişdeleri ulanmak bolýar diýýärler. Emma muňa garamazdan içinde spirt ulanylan islendik serişdäni ulanmazlygy we olardan uzak durmagy maslahat berýäris.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.