27 maý 2024 / 1445 ذو القعدة 19

Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy?

29 iýun 2014 / 251 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy? Allah sizden razy bolsun!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Yslamda haýyzly (aýbaşyly) we nifasly zenanlaryň namaz kylmaklary we oraza tutmaklary gadagandyr. Eger bu ýagdaýda namaz kylsalarda, oraza tutsalarda kabul bolmaýar.

Emma tämizlenenlerinden soňra näçe gün oraza tutmadyk bolsalar kazasyny alýarlar. Emma haýyzly wagty kylmadyk namazlarynyň kazasyny almaýarlar.

Bunyň delili Aýşa (radiallahu anha) enemiziň şu sözüdir:

Haçanda Aýşa (radiallahu anha) enemizden haýyzly zenan namazyň we orazaň kazasyny almalymy diýip, soralanda şeýle diýip jogap berýär: Bize orazaň kazasyny almak we namazyň kazasyny almazlyk buýruldy. (Sahyh Buhari, Sahyh Muslim)

Ähli-sünnet alymlarynyň ählisi Aýşa (radiallahu anha) enemiziň aýdyşy ýaly: Haýyzly we nifasly bolan zenanlaryň, orazaň kazasyny alyp, namazyň kazasyny almaly däldigine ijma etdiler.

Bu bolsa, olar üçin Allah Tagaladan rahmet we ýeňillikdir. Çünki bäş wagt namaz her gün gaýtalanýan ybadat bolanlygy üçin onuň kazasyny almak olara kyn gelip biler, emma oraza ýylda bir gezek bolany üçin onuň kazasyny almak ýeňildir.

Salamat boluň!

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.