27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

Musulman adam saçyny aldyranda bir sydyrgyn aldyrmaly ýagny hemme ýeri deň bolmaly diýýäler şu dogrumyka? Alan saçy dyrnagy gömmeli diýýäler?  

18 maý 2014 / 101 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Musulman adam saçyny aldyranda bir sydyrgyn aldyrmaly ýagny hemme ýeri deň bolmaly diýýäler şu dogrumyka? Alan saçy dyrnagy gömmeli diýýäler?  

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Hawa, musulman kişi saçyny kiçeldende bir sydyrgyn edip kiçeltmeli. Saçyň bir bölegini uly, bir bölegini bolsa, kiçi edip goýmak we hususanam ýewropalylaryň saç modellerine meňzeş edip dürli görnüşde kiçeltmek bolmaýar.

Sahyh Buhari we Sahyh Muslimde habar berilen eserde şeýle diýilýär:

عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ :عن القزع.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): Saçyň bir bölegini goýup bir bölegini syrmagy gadagan etdi.1

Kesilen saçy ýa-da dyrnagy ýere gömmek barada Kuran we Sünnetde habar berilen ýörite buýruk bilmeýäris. Islän gömer, islän hapa atylýana atar.

Salamat boluň!

1-Sahyh Buhari we Sahyh Muslim. القزع: هو حلق بعض الرأس، وترك بعضه 

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.