27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

Hütbe diýmek näme bolýar?

23 ýanwar 2014 / 58 Görülen

Sorag: Esselämu aleýkum musulman doganym! Men siz-den şu sözi sözi soramakçy. "hütbe" diýmek näme bolýar?

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi. Hütbe asly arapça sözdür. Yslamda hütbe diýip, juma we baýram namazlarynda ymamyñ minbere çykyp, jemagata ýüzlenip ögüt- nesihat we doga-dileg wagyz etmegine aýdylýar.

Salamat boluň!

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.