23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Erkeklere gaş ütmek bolýarmy?

10 dekabr 2014 / 495 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum.

Erkeklere gaş ütmek bolýarmy? Biri: Molla bolýa diýdi diýýär. Erkek özüne seretse sünnet diýdi, diýýär!?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Owadan görünmek üçin gaş ütmek zenanlarada, erkeklerede haramdyr we uly günälerdendir.

Çünki gaş ütmek Allah Tagalaň ýaradan keşbini üýtgetmekdir.

Allah Tagalaň ýaradan şeklini üýtgetmek bolsa, haramdyr.

Allah Tagala Kuran-Kerimde bu barada şeýle diýýär:

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

...Allah Tagalanyň ýaradan zadynda üýtgetme bolmaz.....1

Allah Tagalanyň ýaradan zadyny üýtgetmek Iblisiň amalydyr.

Şonuň üçin Allah Tagala Kuran-Kerimde, Iblisiň şeýle diýenini habar berýär:

وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ

...Olara Allah Tagalanyň ýaradan zatlaryny üýtgediň diýip, buýrjak......2

Aýatda Allah Tagalaň ýaradan zadyny üýtgetmegiň, şeýtanyň buýrugyna eýermekdigi aýdyň beýan edilýär.

Hususanam erkekleriň gaşyny ütmegi, zenanlaşan erkekleriň edýän işleridir.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) zenanlaşan erkeklere lagnat edendir.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada şeýle diýýär:

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

Zenanlara meňzeýän erkeklere Allah lagnat etsin.3

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýdi:

لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله

Tene surat çeken (nakolka eden) we tenine surat çekdiren zenanlara, ýüzdäki tüýleri (gaşlary) üten we ütdüren zenanlara, owadan görünmek üçin dişleriniň arasyny açdyran zenanlara we Allah Tagalaň ýaradan şeklini üýtgeden zenanlara Allah lagnat etsin.4

Ylymsyz halky azaşdyrýan we bilmeýän zatlary hakynda gürläp, fetwa berýän sözde Molla, Ahun kişiler barada Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär:

Allah Tagala ynsanlardan ylymy soguryp almaz. Alymlaryň janyny almak bilen ylymy alar. Haçanda halkyň içinde alymlar ýok bolanda. Halk özüne jähil (ýagny din barada bisowat) kişileri baş edinerler we olardan fetwa sorarlar. Olar hem ylymlary bolmasada fetwa bererler. Şeýdip hem özleri azaşarlar hem-de ynsanlary azaşdyrarlar. 5

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

1-Rum 30/30.

2-Nisa 4/119.

3-Buhari.

4-Muttefekun aleýh. Buhari, K.Tefsirul-Kuran, No: 2782. Muslim, K.Libäs we'z-Zine, No: 2125.

5-Buhari, Kitabul-Ylm. Muslim, Kitabul-Ylm.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.